ZUS gotowy do wypłaty nowych emerytur

ZUS gotowy do wypłaty nowych emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył przygotowania do wypłaty okresowych emerytur kapitałowych łącznie z emeryturą z I filaru według zreformowanych zasad.

Prawo do tego świadczenia mają kobiety, które ukończyły 60 lat i należą zarówno do I jak i II filaru emerytalnego. Osoba zainteresowana przejściem na emeryturę musi jedynie złożyć odpowiedni wniosek w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (osoby, które nie mają ustalonego kapitału początkowego razem z wnioskiem o emeryturę powinny złożyć także dokumenty potwierdzające okres pracy i wysokość wynagrodzenia przed 1 stycznia 1999 r.)

ZUS zawiadamia otwarty fundusz emerytalny (OFE) o rozpoczęciu procedury ustalania prawa do emerytury przez członka tego funduszu. OFE w odpowiedzi przekazuje Zakładowi informację o kwocie środków zgromadzonych na rachunku tej osoby na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura. Tę samą informację fundusz przekazuje swojemu członkowi.

Na podstawie tej informacji ZUS ustala prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki niezbędne do nabycia uprawnień do emerytury – ZUS informuje o tym otwarty fundusz emerytalny, w celu uruchomienia wypłaty środków z tego funduszu.

Gdy środków na rachunku w OFE jest mniej niż wynosi 20-krotność wysokości dodatku pielęgnacyjnego (obecnie 3263 zł), wówczas cała zgromadzona kwota przekazywana jest do funduszu emerytalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który uwzględni tę kwotę przy obliczaniu emerytury z I filaru.

Zakład jest już również przygotowany do wypłaty emerytur pomostowych, dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Emerytury pomostowe będą przyznawane począwszy od 1 stycznia 2009 roku. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach pomostowych, świadczenie to może być przyznane pracownikowi, który:

  • wprawdzie po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze określonej w wykazach stanowiących załączniki do tej ustawy, ale
  • spełnia inne warunki przewidziane w tej ustawie do uzyskania emerytury pomostowej.

Wniosek o przyznanie emerytury pomostowej może być zgłoszony przez pracownika bezpośrednio w oddziale lub inspektoracie ZUS, ale może być również zgłoszony za pośrednictwem płatnika składek. Do wniosku muszą być dołączone zaświadczenia płatnika składek – do czego płatnik ten został zobowiązany ustawowo – potwierdzające okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zarówno przed dniem 1 stycznia 2009 r., jak też okresy takiej pracy po 31 grudnia 2008 r.

Sposób obliczania wysokości tych emerytur jest analogiczny do sposobu ustalania wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według zreformowanych zasad. Dodatkowe zwiększenie składek na ubezpieczenie emerytalne dla członków OFE wskaźnikiem korygującym też jest przewidziane.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!