Tag: 'pekaopte'

Pekao OFE miesięczna struktura aktywów

Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.04.159.1667 z późn. zm.) przekazujemy miesięczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2008 r. Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba […]