Pekao Pioneer OFE – dane szczegółowe

Pekao Pioneer PTE S.A.
Pekao OFE
a) akcjonariusze PTE – Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pioneer Global Asset Management S.p.A. (Mediolan)

b) kapitał zakładowy PTE – 20.760.000 zł*

c) opłata od składek:

w przypadku członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. był dłuższy niż 2 lata i nie przekraczał 3 lat potrąca się każdorazowo:
– 6% kwoty z wpłaconych składek w okresie do 31 grudnia 2011 r.
– 5,25% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
– 4,375% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
– 3,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2014 r.

w przypadku członków , których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. był dłuższy niż 3 lata i nie przekraczał 4 lat potrąca się każdorazowo:
– 5,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie do 31 grudnia 2011 r.
– 5,25% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
– 4,375% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
– 3,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2014 r.

w przypadku członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. był dłuższy niż 4 lata potrąca się każdorazowo:
– 5% kwoty z wpłaconych składek w okresie do 31 grudnia 2012 r.
– 4,375% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
– 3,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2014 r.

w przypadku pozostałych członków potrąca się każdorazowo:
– 7% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
– 6,125% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
– 5,25% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
– 4,375% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
– 3,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2014 r.

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad do
a 8.000 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000 20.000 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000 35.000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000 65.000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000 a 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna wysokość miesięcznej opłaty za zarządzanie Funduszem nie może przekroczyć 10.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

e) depozytariusz OFE – Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE – Pekao Financial Services Sp. z o.o

* W dniu 24 listopada 2004 r. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych udzieliła zezwolenia na zmianę statutu Pekao Pioneer PTE S.A. w zakresie wysokości kapitału zakładowego. W dniu 1 grudnia 2004 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu podwyższonego kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Bank Polska Kasa Opieki S.A. posiada 13.494 akcje imienne o wartości nominalnej 1.000 zł każda a Pioneer Global Asset Management S.p.A. posiada 7.266 akcje imienne o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!