Pekao OFE miesięczna struktura aktywów

Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.04.159.1667 z późn. zm.) przekazujemy miesięczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2008 r.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672 Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104 Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE według dopuszczalnych kategorii lokat Kategorie lokat Udział w aktywach Funduszu

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 72,28% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie 1,66% polskiej

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 20,50% a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,00% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,52%

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,92% inwestycyjne zamknięte

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 3,91% przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat.

Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów 0,02% depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych)

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,19%

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!