Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent

Ubiegłoroczna nowelizacja przepisów emerytalno-rentowych przyniosła zmianę zasad przeprowadzania waloryzacji świadczeń. Począwszy od 2008 r. podwyżka będzie się odbywała corocznie, od 1 marca każdego roku.

Bieżąca waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego br. ZUS już w tym miesiącu wypłaci także wyższe emerytury i renty osobom pobierającym te świadczenia w kwotach minimalnych. W terminie waloryzacji wzrastają również dodatki przysługujące na podstawie ustawy emerytalnej oraz ustaw szczególnych.

Aktualnie dwa wskaźniki

Wskaźnik waloryzacji uzależniony jest przede wszystkim od wzrostu cen z poprzedniego roku. Ponadto, wskaźnik ten ma uwzględniać także co najmniej 20-procentowy realny wzrost wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W tym roku wskaźnik wynosi:

106,5% dla emerytur i rent przyznanych przed 1 marca 2007 r.,

104,2% dla świadczeń przyznanych lub przeliczonych w myśl art. 110 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.) w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających waloryzację.

Mechanizm waloryzacji

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty emerytury i renty w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2008 r., przez odpowiedni wskaźnik waloryzacji. W analogiczny sposób i przy zastosowaniu tego samego wskaźnika, podwyższana jest także podstawa wymiaru świadczenia.

Przykład

W styczniu 2007 r. Czytelnik otrzymał emeryturę w wysokości brutto 1.534,29 zł. Natomiast podstawa wymiaru świadczenia została ustalona w kwocie 2.145,26 zł. Emeryt po nabyciu uprawnień emerytalnych nie występował do ZUS z wnioskiem o przeliczenie świadczenia.

Wysokość emerytury oraz podstawa jej wymiaru podlegają podwyższeniu wyższym wskaźnikiem waloryzacyjnym. Zatem, od 1 marca 2008 r. emerytura przysługuje w kwocie 1.634,02 zł, tj. 1.534,29 zł × 106,5%, natomiast podstawa jej wymiaru wynosi 2.284,70 zł, tj. 2.145,26 zł × 106,5%.

Przykład

ZUS przyznał zainteresowanej prawo do emerytury począwszy od grudnia 2007 r. Świadczenie podlega podwyżce od 1 marca 2008 r. W tym przypadku wskaźnik waloryzacji wynosi 104,2%, z uwagi na to, iż emerytura została przyznana w okresie 12 miesięcy poprzedzających tegoroczną podwyżkę świadczeń.

Kto bez marcowej podwyżki?

Warto dodać, że tegoroczna waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed dniem określonym jako termin waloryzacji. Jeśli więc prawo do świadczenia powstanie po 29 lutego 2008 r., wówczas takie świadczenie nie zostanie objęte podwyżką waloryzacyjną. Dotyczy to także tych zainteresowanych, którzy wnioskowali o emeryturę bądź rentę jeszcze w lutym br.

Przykład

Mężczyzna legitymujący się 36-letnim okresem składkowym i 2-letnim okresem nieskładkowym złożył w lutym 2008 r. wniosek o ustalenie emerytury. Ponieważ wnioskodawca ukończy 65 lat w dniu 24 marca 2008 r., warunki niezbędne do nabycia uprawnień emerytalnych spełnione zostaną dopiero w marcu. Prawo do emerytury zostanie zatem ustalone od marca br., zaś przy obliczaniu wysokości świadczenia będzie miała zastosowanie nowa – obowiązująca od 1 marca br. – kwota bazowa. Tym samym więc, tego świadczenia waloryzacja nie obejmuje.

Nowe kwoty świadczeń minimalnych

Od 1 marca 2008 r. wzrastają kwoty świadczeń najniższych (patrz: tabela) oraz dodatków dla emerytów i rencistów

Wraz z podwyżką emerytur i rent od 1 marca 2008 r. nastąpił wzrost przysługujących do świadczeń dodatków. Odpowiednio wynoszą one:

– dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie 163,15 zł,

Źródło: Gazeta Podatkowa

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!