Najlepszy wynik kwartalny w historii Grupy Generali

I kwartał 2008 r. był dla Grupy Generali Polska kolejnym okresem szybkiego rozwoju. Pod względem przypisu składki był to najlepszy wynik kwartalny w 9-letniej historii Grupy Generali w Polsce. Wypracowana w wielu segmentach działalności dynamika przychodów była znacząco lepsza od działań konkurentów rynkowych. Składka przypisana brutto Grupy Generali wzrosła na koniec marca br. – w porównaniu z tym samym okresem ub.r. – o 35%, do 332,8 mln zł, co jest efektem znakomitych wyników sprzedażowych w  najważniejszych liniach biznesu. Skonsolidowany zysk netto Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A. oraz Generali PTE wyniósł w I kwartale br. 7,9 mln zł. OFE Generali zanotowało ponad 2-krotnie szybsze niż średnia rynkowa tempo przyrostu aktywnych rachunków emerytalnych i prowadzi ich już ponad 565 tysięcy.

– „Bardzo się cieszę z tak znakomitego otwarcia roku. Cieszą nie tylko same wyniki, imponująca 35-procentowa dynamika i rekordowa wartość przypisu składki, ale również sama struktura przychodów Generali. Znakomicie rozwijała się nasza spółka majątkowa – Generali T.U., której składka przypisana brutto wzrosła aż o ponad połowę. Na rynku ubezpieczeń na życie wielu naszych  konkurentów wyraźnie odczuło w ostatnich miesiącach okres zmienności na warszawskiej giełdzie, który zaowocował pokaźnymi spadkami przypisu składek z jednorazową formą płatności. Trzonem strategii Generali jest zaś tzw. biznes ze składką regularną, w którym od dłuższego czasu Generali notuje ok. 3-krotnie szybsze niż rynek tempo rozwoju. Jednocześnie – mimo trudnych warunków rynkowych – portfel polis ze składką jednorazową rozwija się w Generali bardzo dobrze, dzięki czemu uzyskaliśmy imponujący, 25-procentowy wzrost całego portfela ubezpieczeń na życie” – mówi Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

Generali T.U. znów najdynamiczniej na rynku

I kwartał br. był bardzo udany dla spółki Generali T.U., działającej na rynku ubezpieczeń majątkowych. Składka przypisana brutto wzrosła na koniec marca 2008 r. o ponad połowę (50,2%) do 142,5 mln zł. Tym samym Generali T.U. jest w tej chwili najszybciej rozwijającą się spółką wśród największych ubezpieczycieli majątkowych w Polsce. Tak znakomite rezultaty spółka zawdzięcza konsekwentnie realizowanej strategii, polegającej na wielokanałowej dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, z wykorzystaniem własnej sieci sprzedaży, a także sieci multiagencyjnej, brokerskiej i dealerskiej. Sprzedaż na tych rynkach wspierała też dobra koniunktura gospodarcza w I kw. br., wyrażająca się rosnącą sprzedażą nowych samochodów czy nowymi inwestycjami.

W efekcie kolejny kwartał z rzędu najszybciej rozwijającą się linią biznesu ubezpieczeń majątkowych były na koniec marca br. ubezpieczenia komunikacyjne. Przypis składki w tym obszarze wzrósł z 43,3 mln zł na koniec marca 2007r. do 87, 4 mln zł w I kw. br., tj. aż o 102%. Jest to osiągnięcie tym cenniejsze biorąc pod uwagę, że wg danych na koniec 2007 r. wzrost w tym segmencie rynku w Polsce był ok. 10 razy mniejszy. Warto podkreślić, że wzrost portfela ubezpieczeń komunikacyjnych Generali nie jest spowodowany tzw. ubezpieczeniami  „flotowymi”, a jedynie ubezpieczeniami indywidualnymi, charakteryzującymi się lepszą rentownością.

W segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych najbardziej dynamiczny wzrost przypisu składki zaobserwowano w linii ubezpieczeń AC, które z początkiem maja zostały dodatkowo uatrakcyjnione pod względem taryf, zakresu udzielanej ochrony, jak i konstrukcji samego produktu.

Wynik finansowy obciążony inwestycjami oraz „podatkiem Religi

Na koniec marca 2008 r. spółka Generali T.U. wypracowała zysk na poziomie 0,9 mln zł wobec 7,1 mln zł przed rokiem. Niższy wynik finansowy nie wynika jednak z pogorszenia się rentowności portfela ubezpieczeń majątkowych, a jest rezultatem 2 czynników dodatkowych, tj.:
– znaczących inwestycji w rozwój struktur sprzedaży oraz
– obciążeń (wyrażonych w milionach zł) wynikających z tzw. „podatku Religi”.

Tym niemniej Generali przewiduje, że bardzo dynamicznie rosnący portfel ubezpieczeń majątkowych (w tym zwłaszcza rosnący udział w portfelu komunikacyjnym rentownych ubezpieczeń AC) zniweluje do końca 2008 r. ww. czynniki obciążające wynik finansowy i umożliwi wypracowanie na koniec grudnia br. zysków na poziomie porównywalnym do roku 2007.

Generali Życie rośnie w obu segmentach rynku! (składki regularne i jednorazowe)

Na koniec marca br. składka przypisana przez Generali Życie T.U. S.A. wzrosła – w porównaniu z I kw. 2007 – o ponad 25% do poziomu 190,3 mln zł. Najważniejszym elementem strategii na tym rynku są dla Generali ubezpieczenia ze składką regularną. Podobnie jak w poprzednich okresach wzrost Generali w tym segmencie biznesu w I kwartale br. był ok. 3-krotnie wyższy (38%) niż ekspercko oszacowany rozwój tego rynku w Polsce (ok. 12-13%). Równolegle Generali zanotowało bardzo dobre rezultaty w segmencie ubezpieczeń ze składką jednorazową. Wzrost tego portfela wyniósł niemal 20%. Jest to cenne osiągnięcie, biorąc pod uwagę znaczące spadki w portfelach wielu konkurentów rynkowych, którzy odczuli w ostatnich miesiącach zawirowania na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Bardzo dobre wyniki w obszarze ubezpieczeń życiowych ze składką regularną obserwowane są zarówno w ubezpieczeniach indywidualnych, jak i grupowych.
Jednym z czynników sukcesu w tym segmencie było wprowadzenie w połowie 2007r. nowej oferty indywidualnych produktów inwestycyjnych ze składką regularną – tj. palety produktów inwestycyjnych „Generali Beneficio” i „Generali OmniProfit”. Ich sprzedaż istotnie wzmacnia dynamikę wzrostu Generali w tym segmencie rynku.
Drugim – poza produktami inwestycyjnymi – czynnikiem sukcesów Generali w tym obszarze działalności był w I kwartale br. dynamiczny (o 45%) wzrost składki przypisanej z grupowych ubezpieczeń na życie (ze składką regularną).

W przypadku ubezpieczeń ze składką jednorazową przypis składki na koniec marca 2008 r. wyniósł 124,8 mln zł (19,7% więcej rok do roku). Licząc na dalszy rozwój tego segmentu usług finansowych Generali dokonało z początkiem maja br. modyfikacji w produktach linii „Generali Beneficio” oraz „Generali OmniProfit”. Klienci Grupy Generali zyskali możliwość zakładania polis inwestycyjnych ze składką jednorazową, które pozwalają na korzystne lokowanie nadwyżek finansowych, z możliwością dokonywania wpłat dodatkowych. Nowe produkty inwestycyjne Generali ze składką jednorazową pozwalają na inwestowanie jednorazowych kwot, bez konieczności wnoszenia składek w okresach regularnych, np. miesięcznych. Aby zawrzeć umowę w ramach polisy inwestycyjnej „Generali Beneficio” wystarczy już 5 tys. złotych, które za pośrednictwem Generali ulokować można w dowolnie wybrane instrumenty finansowe, obejmujące paletę 44 funduszy inwestycyjnych.  Wynik finansowy netto Generali Życie T.U. wyniósł na koniec marca 2008 r. 7,0 mln zł i – mimo inwestycji w struktury sprzedaży – był wyższy niż przed rokiem (6,5 mln zł).

 Przyrost aktywów OFE – Generali jednym z 2 najlepszych funduszy

Na koniec marca 2008 r. OFE Generali prowadziło 565,9 tys. aktywnych rachunków emerytalnych, tj. o 14,6 % więcej niż rok wcześniej. Oznacza to ponad 2-krotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba aktywnych rachunków wzrosła w ciągu roku o 6,8%. Dzięki temu już kolejny rok z rzędu Generali może pochwalić się szybszym od średnich rynkowych tempem rozwoju funduszu emerytalnego. Na koniec I kwartału br. OFE Generali zarządzało aktywami w wysokości 5,3 mld zł, tj. o 13% więcej niż w tym samym okresie ub.r. Oznacza to, że pod względem tempa przyrostu aktywów funduszu OFE Generali jest jednym z 2 najlepszych funduszy emerytalnych na rynku. Na koniec marca br. PTE Generali wypracowało zysk netto na poziomie 6,0 mln zł, o 56% więcej niż rok wcześniej.

Długoterminowe wyniki inwestycyjne Generali OFE potwierdzają, że fundusz ten niezmiennie plasuje się wśród 3 najefektywniejszych funduszy emerytalnych, ze stopą zwrotu na poziomie 166,1%.

I kwartał 2008 r. udanym otwarciem roku dla Generali

Pozyskanie w I kwartale 2008 r. 332,8 mln zł składki przypisanej brutto oznacza, że był to najlepszy wynik kwartalny w 9-letniej historii działalności Generali na polskim rynku. Bardzo udane otwarcie roku pokazuje skalę możliwości dalszego rozwoju Generali w Polsce.  -„Kolejny kwartał z rzędu udowadniamy, że w ślad za naszymi ambicjami idą również coraz lepsze wyniki biznesowe. Naszym celem strategicznym jest istotny wzrost udziałów Generali w polskim rynku i awans w ciągu najbliższych 5 lat do pierwszej piątki największych ubezpieczycieli w Polsce. Do tego celu potrzebne jest nam szybsze niż średnia na rynku tempo rozwoju, dlatego tym bardziej cieszę się, że I kwartał br. był zgodny z naszymi ambitnymi planami” – podsumowuje Prezes Andrzej Jarczyk.

Liczba komentarzy: 2 do "Najlepszy wynik kwartalny w historii Grupy Generali"

  1. EKONOM pisze:

    Koszt w/ g rodzaju dotyczy podstawowego , jednorodnego i niepodzielnego na mniejsze części składowe elementu kosztu ( koszt rodzajowy jest swoistym atomem księgowym). Dla danego podmiotu , koszty rodzajowe , nie są rozkładalne na prostsze części…

  2. […] Oryginalna wersja powsta?a tutaj:  Najlepszy wynik kwartalny w historii Grupy Generali | Fundusze … […]

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!