Kolejarze mogą korzystać z uprawnień do wcześniejszej o pięć lat emerytury

Wystarczy tylko 15 lat zatrudnienia na kolei, niekoniecznie w ramach PKP

Kolejowa emerytura przysługuje pracownikowi urodzonemu przed 1 stycznia 1949 r., który spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 55 lat, dla mężczyzn 60 lat, 2) ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny, w tym co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei. Kolejarzom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. prawo do emerytury przysługuje na starych zasadach, jeżeli warunki dotyczące wieku i stażu spełnią do 31 grudnia 2008 r.

Uwaga!
Kandydat na kolejowego emeryta nie musi być bezpośrednio przed przejściem na świadczenie pracownikiem kolei.

Kto ma uprawnienia

Pracownikami kolejowymi uprawnionymi do wcześniejszej emerytury kolejowej są osoby zatrudnione w:

Jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, z wyłączeniem biur projektów kolejowych;

Innych jednostkach (komórkach) organizacyjnych, których pracownicy byli objęci dotychczasowymi przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin;

Podmiotach wydzielonych z przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe w okresie od 1 września 1999 r. do dnia wpisu spółki Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna do rejestru handlowego;

Spółce Polskie Koleje Państwowe SA od dnia wpisu do rejestru handlowego oraz w innych podmiotach wydzielonych z tej spółki na podstawie ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe.

Wymagane 15 lat

Przy ustalaniu prawa do emerytury kolejowej do wymaganego okresu 15 lat przyjmuje się okresy pracy na kolei i pracy równorzędnej z pracą na kolei oraz okresy zaliczane do pracy na kolei.

Za okresy zatrudnienia na kolei uważa się okresy pozostawania w stosunku pracy w kolejowych jednostkach organizacyjnych, w czasie których pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy.

Uwaga!

Każdy pełny rok zatrudnienia na kolei na parowym, spalinowym lub elektrycznym pojeździe trakcyjnym, w drużynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy liczy się przy ustalaniu uprawnień do emerytury kolejowej jako 14 miesięcy zatrudnienia na kolei.

Okresy równorzędne

Za okresy równorzędne z okresami zatrudnienia na kolei uważa się okresy:

Pobierania – po ustaniu zatrudnienia na kolei w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie – zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego z tytułu tego zatrudnienia;

Pobierania renty chorobowej przyznanej przez właściwą kolejową jednostkę organizacyjną;

Wykonywania przed 1 stycznia 1975 r. pracy w kolejowej jednostce organizacyjnej na podstawie umowy o naukę zawodu, przyuczenia do określonej pracy lub odbycia wstępnego stażu pracy;

Zatrudnienia lub pełnienia funkcji z wyboru w związkach zawodowych w czasie bezpłatnego urlopu udzielonego pracownikowi na ten cel;

Zatrudnienia, jednak nie dłuższego niż pięć lat, licząc od ustania zatrudnienia na kolei, jeżeli zatrudnienie na kolei ustało wskutek:

– przejścia za zgodą kolejowej jednostki organizacyjnej do zatrudnienia w resorcie komunikacji niebędącego zatrudnieniem na kolei,

– przejścia z zatrudnienia na kolei do zatrudnienia w urzędach naczelnych i centralnych organach administracji państwowej,

– nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru,

– przejścia za zgodą kolejowej jednostki organizacyjnej do zatrudnienia na kolejach użytku niepublicznego,

– przejścia za zgodą kolejowej jednostki organizacyjnej do zatrudnienia w innych resortach w celu zorganizowania lub budowy transportu kolejowego, – zatrudnienia, jednak nie dłuższego niż pięć lat, w jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu komunikacji niebędących kolejowymi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli nastąpiła zmiana tego zatrudnienia na zatrudnienie na kolei i jeżeli okres pięciu lat zatrudnienia w tych jednostkach nie podlega zaliczeniu, – zatrudnienia w międzynarodowych organizacjach kolejowych i w zagranicznych placówkach kolejowych po oddelegowaniu do tego zatrudnienia z zatrudnienia na kolei,

– zatrudnienia za granicą przez specjalistów w czasie trwania stosunku pracy z kolejową jednostką organizacyjną,

– niewykonywania pracy na kolei, jeżeli za okresy te przysługuje wynagrodzenie w wyniku przywrócenia do pracy albo odszkodowanie,

– zatrudnienia na kolejach innych państw, pod warunkiem że pracownik po tych okresach był zatrudniony na kolejach polskich.

Okresy zaliczane

Za zaliczane do okresów zatrudnienia na kolei uważa się okresy:

Przerwy w pracy na kolei obejmującej okresy wymienione w art. 44 pkt 6 i 7 ustawy emerytalnej;

Zatrudnienia poza koleją w okresie po 31 sierpnia 1939 r. do 9 maja 1945 r. pracowników, którzy 31 sierpnia 1939 r. byli zatrudnieni na kolei i po 9 maja 1945 r. podjęli ponownie w Polsce zatrudnienie na kolei;

Pobierania stypendium sportowego z tytułu wyczynowego uprawiania sportu, wypłacanego przez kolejowy klub sportowy, jeżeli osoba pobierająca stypendium przed okresem jego pobierania była zatrudniona na kolei;

Działalności kombatanckiej, służby wojskowej oraz służby w:

1) policji (Milicji Obywatelskiej),

2) Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (w organach bezpieczeństwa publicznego),

3) Straży Granicznej,

4) Służbie Więziennej,

5) Państwowej Straży Pożarnej,

6) Biurze Ochrony Rządu.
Źródło : Rzeczpospolita

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!