KNF: Liczba IKE wzrosła do 840,3 tys., a aktywa do 1,29 mld zł w 2006 r.

Liczba Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), prowadzonych przez krajowe podmioty wzrosła do 840,3 tys. na koniec 2006 roku wobec 425,3 tys. rok wcześniej. Wartość aktywów zgromadzonych na tych kontach sięgnęła 1.298,5 mln zł i była wyższa o 88,3% r/r, poinformowała w raporcie Komisja Nadzoru Finansowego KNF).

Z informacji uzyskanych przez KNF i Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) od 13 zakładów ubezpieczeń na życie, 14 TFI, 4 podmiotów prowadzących działalność maklerską, 8 banków komercyjnych, 1 banku spółdzielczego oraz banków zrzeszonych w 3 bankach spółdzielczych wynika, że na pierwszym miejscu pod względem liczby prowadzonych IKE w ubiegłym roku znalazły się zakłady ubezpieczeń na życie, prowadzące 634,6 tys. kont, co stanowiło 75,5% ogółem funkcjonujących IKE. Jednak zgromadzone aktywa w TUnŻ wysokości 491,41 mln zł, stanowiły jedynie 37,8% wszystkich aktywów z IKE.

Druga pod względem ilości grupa – TFI prowadziły 144,3 tys. kont, co stanowiło 17,2% ogółu oszczędzających na IKE. Jednakże dużo wyższe średnie wypłaty na IKE spowodowały, że w TFI zostało zgromadzonych najwięcej, bo aż 44,5% wszystkich aktywów. Ich wartość wyniosła 578,11 mln zł na koniec 2006 roku.

IKE w formie rachunku oszczędnościowego w banku posiadało 53,2 tys. osób lokujących środki na IKE, co stanowiło 6,3% udziału. Na IKE w tej formie klienci zgromadzili aktywa wysokości 161,9 mln zł, co dało 12,5% udziału w wartości aktywów ogółem na koniec ubiegłego roku.

IKE jako rachunek papierów wartościowych w podmiotach prowadzących działalność brokerską był najrzadziej wybieranych produktem przez oszczędzających w IKE w 2006 roku. Liczba prowadzonych kont wyniosła 8,16 tys., co stanowiło 1% w ogólnej liczbie IKE, zaś aktywa wyniosły 67,08 mln zł, co dało 5,2% wszystkich aktywów IKE.

Wzrost udziału aktywów w porównaniu z 2005 rokiem nastąpił jedynie w zakładach ubezpieczeń na życie (o 3,7 pkt. proc.), co powiązane jest z wysokim przyrostem liczby prowadzonych kont, w TFI pozostał bez zmian, natomiast spadł w bankach (o 2,5 pkt. proc.) oraz podmiotach prowadzących działalność maklerską (o 1,2 pkt proc.).

W ubiegłym roku zostało otwartych 447,1 tys. kont, z czego 99,3% to IKE założone po raz pierwszy. Pozostała część (3 tys. kont) to IKE otwarte z powodu wypłaty transferowej z innego IKE do programu emerytalnego. Według stanu na koniec 2006 roku, IKE posiadało 840,3 tys. osób, co stanowi ok. 6-7% osób uprawnionych do otwarcia takiego konta.

Wartość średniej wpłaty na IKE ogółem dla rynku wyniosła 2.199 zł na koniec ubiegłego roku i zmniejszyła się o 5 zł w porównaniu z 2005 roku, pomimo iż wysokość limitu wpłat na IKE w ubiegłym roku zmniejszyła się o 114 zł w odniesieniu do limitu obowiązującego w 2005 roku i wynosiła 3,5 tys. zł

Najwyższy udział w strukturze wiekowej oszczędzających na IKE mają osoby z przedziału wiekowego 41-50 lat (26,5%), ponadto rynek ten skoncentrowany jest wśród pracujących zawodowo w wieku 31-60 lat na poziomie 75%.

Wysokość przeciętnego stanu rachunku IKE dla całego rynku wyniosła 1.545 zł w 2006 r. i uległa obniżeniu o 77 zł w porównaniu z 2005 roku.

Liczba wypłat z IKE wyniosła 2 tys. w 2006 r., co oznacza 4-krotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Wartość wypłat sięgnęła 3,7 mln zł wobec 1,3 mln zł rok wcześniej.
Najwięcej wypłat z IKE – 0,8 tys. zostało zrealizowanych w bankach, niewiele mniej – 0,7 tys. w zakładach ubezpieczeń. (ISB)

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!