Generali OFE – struktura aktywów na dzień 31.03.2008 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny – struktura aktywów na dzień 31.03.2008 r.

Lp.

Składnik aktywów

Udział w wartości aktywów

1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP,a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 66,95 %
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredytyi pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00 %
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 1,31 %
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 0,00 %
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 29,79 %
6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 0,23 %
7. Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 0,34 %
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,24 %
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00 %
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 0,00 %
11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 0,00 %
12. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00 %
13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00 %
14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 0,00 %
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14 0,87 %
16. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10i 13 0,00 %
17. Listy zastawne 0,00 %
18. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 %
19. Środki pieniężne 0,23 %
20. Należności 0,04 %

Źródło: netPR

Liczba komentarzy: 1 do "Generali OFE – struktura aktywów na dzień 31.03.2008 r."

  1. Paweł pisze:

    1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP,a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 66,95 %

    Co się stanie kiedy OFE nie będą mogły już inwestować w obligacje skarbowe? Czy nie to właśnie przynosi największy zysk funduszom?

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!