Fundusz Emerytur Pomostowych

Ustawa o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r. wprowadza z dniem 1 stycznia 2010 r. obowiązek odprowadzania przez pracodawców składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Nowe przepisy dotyczące Funduszu Emerytur Pomostowych dotyczą pracodawców zatrudniających pracowników w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze.

Obowiązkiem składek na Fundusz Emerytur Pomostowych objęci są pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników z datą urodzenia po 31 grudnia 1948 r.

Składką objęci są również pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowo składki należy odprowadzać za:

 • zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszy Policji,
 • pracowników Urzędy Ochrony Państwa,
 • pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • pracowników Agecnji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • funkcjonariuszy Biura Antykorupcyjnego,
 • Straży Granicznej,
 • Biura Ochrony Rządu,
 • Służby Więziennej,
 • Państwowej Straży Pożarnej

którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Osobną grupę stanowią górnicy za okres wykonywania prac górniczych (art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), którym przysługuje prawo do emerytur pomostowych uzyskane po 1 stycznia 2010 r.

Kolejną grupę stanowią osoby, których praca związana jest z ciężkim wysiłkiem fizycznym tj. tancerzy zawodowych, ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej czy artystycznej.

Podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Stopa procentowa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru i w całości finansowana jest przez płatnika składek.

Liczba komentarzy: 1 do "Fundusz Emerytur Pomostowych"

 1. […] Wpis zainspirowany tym artyku?em: Fundusz Emerytur Pomostowych | Fundusze Emerytalne OFE […]

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!